Sluiten

Verkoopsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking, worden alle verkopen uitgevoerd volgens onze hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden :

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2014

Offertes

De offertes zijn vrijblijvend. Aangeboden prijzen, modellen, specificaties, kleuren, technische gegevens, e.d. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Prijzen

De opgegeven prijzen zijn, voor zover niet anders is aangegeven, exclusief BTW. Overeengekomen prijzen kunnen worden aangepast aan eventueel tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering opgetreden externe factoren.

Leveringstermijn

Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven, en zijn niet verbindend, tenzij uitdrukkelijk als vaste leveringsdatum aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nooit een reden zijn tot eenzijdige annulering of verbreking van het contract of tot schadevergoeding.

Transport en eventuele opslag

Transport en eventueel opslag van goederen na aflevering uit magazijn zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening en risico van de koper. Verzekering van goederen geschiedt door Axioma slechts voor zover schriftelijk met de koper overeengekomen. Glaswerk wordt uitsluitend voor risico van de koper verzonden. Breuk wordt nooit vergoed.

Axioma draagt zorg voor een behoorlijke verpakking der goederen. Voor speciale zendingen worden behandelingskosten in rekening gebracht.

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, dient betaling plaats te vinden uiterlijk 30 dagen einde maand na factuurdatum, zonder enige korting of compensatie. Axioma is echter ten alle tijde gerechtigd betaling gelijktijdig met levering te eisen. In geval van niet-tijdige betaling is de koper, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, gehouden vanaf de laatste dag waarop tijdig kon worden betaald, aan Axioma een rente te vergoeden gelijk aan 12% per jaar. Bovendien zal de schuld worden verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Uitvoeringen van leveringen mogen geweigerd worden zo de vorige leveringen niet betaald werden.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde goederen, zelfs wanneer ze verwerkt worden, gaat eerst op de koper over, nadat deze aan Axioma al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van eventuele kosten, rente en penaliteit heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. Het risico gaat echter wel over bij het sluiten van de overeenkomst.

De koper machtigt Axioma onvoorwaardelijk en onherroepelijk om, voor zover een afnemer van de koper van de goederen van Axioma deze zelf nog niet aan de koper heeft voldaan, het nog door deze afnemer aan de koper verschuldigde bedrag rechtstreeks van deze te incasseren namens de koper en te verrekenen met het nog door de koper aan Axioma verschuldigde.

Monsters

Door Axioma afgegeven monsters blijven het eigendom van Axioma en dienen binnen de 3 maand na afgifte aan Axioma, franco te worden geretourneerd. Voor zover monsters zijn gefactureerd, worden deze door Axioma slechts gecrediteerd voor zover zij binnen de 3 maand na afgifte, ongeschonden, inclusief originele verpakking aan Axioma zijn geretourneerd.

Klachten

In ontvangstname van de goederen dekt alle zichtbare gebreken en eventuele niet-conformiteit. Eventuele klachten kunnen slechts in behandeling worden genomen, voor zover deze schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd binnen de 7 dagen na aflevering bij Axioma zijn ingediend, en aan Axioma behoorlijk gelegenheid is geboden tot inspectie der goederen. Bij gebreke daarvan kan Axioma nimmer aansprakelijk worden gesteld. Bij afwijking van kwaliteit der goederen kan hoogstens de vervanging worden gevorderd zonder enige vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

Terugzending van goederen wordt slechts aanvaard na voorafgaande schriftelijke toestemming van Axioma en geschiedt altijd geheel voor rekening van de koper.

Axioma kan nooit aansprakelijk zijn, om welke reden dan ook, voor een hoger bedrag aan schadevergoeding dan de factuurwaarde der betreffende goederen.

Annulering

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en wordt enkel aanvaard indien de goederen niet op maat zijn gefabriceerd en/of nog niet op weg zijn naar de klant. Voor orders op afroep dient de annulatie minstens 4 weken voor de gevraagde leveringsdatum te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. Er wordt bovendien 35% van de orderprijs als forfaitaire vergoeding voor winstderving en annuleringskosten in rekening gebracht.

Ingebrekestelling

Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijke of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot vereffening, of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behouden wij ons het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontboden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd ons recht op schadevergoeding forfaitair begroot op 35% van de

prijs der niet geleverde goederen. Indien wij van voormeld recht gebruik maken, zal de koop overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door ons aan de koper wordt gericht, en zullen we gerechtigd zijn de geleverde, en onbetaalde goederen terug te nemen. De koper verbindt zicht tot vrijwillige teruggave van de onbetaalde goederen op het eerste verzoek van Axioma, binnen de 8 dagen na kennisgeving bij aangetekende brief, en tot betaling van een boete van 50,00 euro per dag vertraging bij laattijdige teruggave, zonder dat deze vertragingsboete beperkt is in tijd.

Rechtspraak

De overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen i.v.m. deze overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan de terzake te Kortrijk of Oudenaarde bevoegde rechter, naar keuze van Axioma.

Recyclagebijdrage

Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte verlichtingsapparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten

die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering inzake aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.